Vejledning for redaktører

  Indholdsfortegnelse

Relevanskriterier

Der er ikke et fast sidetal på bidrag fra de respektive lande. Alene landenes forskellige størrelse, og ujævnheden i aktivitetsniveau taler imod dette. Man må indsende bidrag til NA, når det er naturligt (aktuelt / relevant).

Nyhedsstof

Ifølge NA.s formålsparagraf skal hovedvægten lægges her. For at opfylde formålsparagraffen, bør NA udkomme til faste datoer og bringe:

 • informative artikler om projekter og erfaringer
 • information om planlagte eller afholdte faglige møder og arrangementer, udviklingslinjer, nye tiltag, personalenyt foruden information om nye publikationer, udstillinger, indvielser og lignende.

NA skal således formidle praktiske erfaringer og viden af relevans for kolleger inden for det arkivfaglige område.

Emne-artikler

Generelt må det overvejes, i hvilken grad en emne-artikel har relevans for øvrige nordiske lande, og hvor vidt det er muligt at give “nationalt” stof en vinkel, så det får generel interesse.

Fælles-nordiske artikler bør fremmes, så ikke alle artikler får karakter af “sådan-gør-vi-artikler”, men kan rumme egentlig komparation. Det stiller større krav til arbejdsindsats og samarbejde.

Personalia

Der bør fortrinsvis bringes personalestof om personer, der bør være / forudsættes kendt i de øvrige nordiske lande, f.eks. udnævnelse af en ny landsarkivar og lignende. Korte omtaler, højst to spalter inklusive billede, ideelt én spalte inklusive billede.

Bog- og tidsskriftanmeldelser

Udvalgte artikler fra arkivfaglige tidsskrifter samt arkivfaglige publikationer kan danne baggrund for egentlige anmeldelser som hidtil. Mht. tidsskrifter udvælges eksempelvis artikler med principielt /perspektiverende indhold. Større boganmeldelser kan begrundes med nordisk relevans / principiel væsentlighed.

Publikationer, skabt af arkivarer, men som omhandler andre ikke-arkivfaglige (f.eks. historiske) emner bør få en kortere omtale. Så vidt muligt anføres links til nærmere omtale af de pågældende publikationer. Dvs. NA fungerer i sidstnævnte tilfælde mere som et nyhedsorgan, der gør opmærksom på nye bogudgivelser.

Anmeldelser skal begynde med bibliografiske data, såsom;

Karin Wikberg: Amatör eller professionist? Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903 – 1967. 359 s. SISU idrottsböcker. 2005. ISBN 91-85138-39-8. Pris.

Man må gerne til slut angive et link hvor der henvises til en fyldigere omtale af publikationen.

Anmeldelse skal helst have et omfang på maksimalt én side (2.300 – 3.200 typeenheder med mellemrum) og bør være illustreret, gerne med et billede av boken / tidsskriftets omslagsside eller en annen relevant illustration.

Arkivfaglig og -teoretisk debat

Ifølge formålsparagraffen er NA mere et nyhedsorgan end et (tungt) fagligt tidsskrift. Arkivfaglige og arkivteoretiske emner bør omtales i NA, men mere som en oversigtspræget præsentation end en detaljeret og argumenterende. Stoffet kan i kortfattet form præsenteres, evt. med henvisning til nærmere og mere dybtgående udredning.

Kurser, seminarer, konferencer
Bør omtales ifm med:
(1) annoncering af kommende arrangementer,
(2) referater fra netop afholdte.
1: forudsætter faste udgivelsestidspunkter,
2: bør ikke rumme lange referater af indlæg, men en fokusering på problemstillinger / principielt vigtige aspekter o.l.

Længde kan justeres efter arrangementets omfang.

Faste rubrikker

Rigsarkivarernes spalte: Går på skift mellem landene. Indlæggene fylder sædvanligvis 1-1½ side.

Institutionen (portrættet): I praksis er der gerne tale om præsentation af en institution. Det er interessant at få placeret nordiske institutioner historisk og organisatorisk, men vægten kan i vid udstrækning lægges på, hvilke arbejdsopgaver, tiltag m.m. der kendetegner den pågældende institution , og som kunne være til inspiration for andre.

Dokumentet: Denne rubrik kan have flere formål. Men uanset om der eksempelvis omtales et særpræget, iøjnefaldende eller et mere ordinært arkivalie, kan rubrikken f.eks. illustrere arkivaliers anvendelsesmuligheder, placere dem i en kontekst. Illustration med farvebillede foretrækkes. Længde 1-2 sider inkl. billede.

Illustrationer

NA bør være gennemillustreret – og med forskelligartede billeder.

Personer på talerstole og ved receptioner har ofte været bragt. Der bør tilstræbes større forskelligartethed med tanke på læser-appeal.

Denne vejledning om artikellængde, mellemtitler og antal illustrationer o.s.v. skal lette og smidiggøre fremstillingen af vores fælles nyhedsblad.

Procedurer

Lokalredaktører sender færdige artikler og billeder på e-post til hovedredaktøren.

Tekniske retningslinier vedrørende filer og formater

Tekst kan sendes som doc-, rtf- eller txt- dokument. I MS-word er der funktionen ordtælling: at tælle ord og bogstaver med eller uden mellemrum. Den er nyttig, når man skal opretholde krav om længde.

Digitale billeder kan være i forskellige formater. Tif og jpg er meget almindelige formater. Tif fylder mere, og derfor er det bedre at bruge jpg-formatet, især hvis man sender billeder med e-mail. Så er det næsten altid bedst at sende et billede ad gangen gerne med billedteksten som tekst eller doc-fil.

Elektroniske billeder skal have en opløsning på mindst 300 dpi i den størrelse, de skal trykkes i. Sædvanligvis er det ombryderen, der bestemmer, hvilken størrelse et billede endelig vil få. Derfor skal man sørge for at få billeder i høj opløsning. Her er der mange vinkler. Hvis man bruger en bordskanner skal den stilles på mindst 300 dpi, gerne på 600 dpi, for så kan billedet forstørres i tryk. Ved brug af digitalkamera skal bruges den bedste opløsning, kameraet har.

Illustrationer skal være forsynet med kildeangivelse eller fotografens navn, hvis ikke fotografens navn kendes så institutionens. Dette anføres i billedteksten.

Navngivning af filer

Navngivning af filer er vigtig, for at man ved, hvilke filer der hører sammen, og hvilket land de tilhører, hvilke spalter o.s.v.

Eksempel 1:

 • IS-NA2-16-dokumentet.doc
 • IS-NA2-16-dokumentet.jpg
 • IS-NA2-16-dokumentet-billedtekst.doc

Her anføres artiklen dokumentet. Den er skrevet i Island- trykkes i NA andet nummer i året 2016.

Eksempel 2:

 • NO-NA1-16-samisk-arkiv.doc
 • NO-NA1-16-samisk-arkiv-billedtext-1.txt
 • NO-NA1-16-samisk-arkiv-billedtext-2.txt
 • NO-NA1-16-samisk-arkiv-billede-1.jpg
 • NO-NA1-16-samisk-arkiv-billede-2.jpg

Eksempel 2 viser, hvordan filer for en artikel med to billeder og billedtekster kan se ud.
Billednummer viser prioriteringer mht. billeder, hvilket billede skal tages først o.s.v. Hvis der skal vælges i mellem dem på grund af plads i layout.